Dokumentai

Nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių tevų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Mokytojų vertinimo ir įsivertinimo tvarka su priedais

Turizmo renginių ir edukacinių išvykų organizavimo tvarkos aprašas

Lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių socialinės – pilietinės veiklos tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų analizavimo tvarkos aprašas

Kolegialaus grįžtamojo ryšio tvarkos aprašas 2019

Ugdymo proceso koregavimas šiltuoju metų laiku

Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jei mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas

Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2019 m.

Vidaus kontrolės politika

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Finansų kontrolės taisyklės

Atskaitingų asmenų išlaidų apskaitos ir apyskaitų pateikimo tvarkos aprašas

Paramos priėmimo ir skirstymo komisijos darbo tvarkos aprašas

Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų skyrimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojams tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašas

Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Ugdymo skyriaus ugdytinių asmens bylų saugojimo tvarkos aprašas

Veiksmų planas gaisro metu

Neblaivumo tvarkos aprašas

Ekstremalių-situacijų-planas-2020-patvirtintas

2021-2023 metų ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planas (ESPPP_2021-2023)

Civilinės saugos 2018 metų darbo planas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m.

Archyvas