Ikimokyklinis ugdymas

Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ypatingas dėmesys skiriamas šiam vaikų poreikių tenkinimui:

  • Poreikis jaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų globoje, palaipsniui ir pats mokosi saugoti save.
  • Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja judėjimui, aktyviai veiklai skirtose zonose, lauko aikštelėse.
  • Poreikis žaisti. Kiekviena vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, pasirinkti žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja.
  • Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų gabumų, vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų.
  • Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias, tikslina turimus daiktų vaizdinius, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną.
  • Poreikis būti savarankiškam. Vaikas nori pats savarankiškai valgyti, rengtis, pasirinkti veiklą, priemones, žaislus.
  • Poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai. Vaikas beveik visada nori ką nors veikti: piešti, lipdyti, konstruoti. Tam, kad vaikas nuolat galėtų įgyvendinti savo sumanymus, jam sudaromos palankios sąlygos tai atlikti, sukuriant lanksčią ir mobilią ugdymosi aplinką.

Bendraujant su ugdytinių šeimomis, kuriama įstaigos kultūra, tradicijos, vertybės, užtikrinama ugdymo kokybė ir tąsa. Nuolat atsižvelgiama į tėvų (globėjų) poreikius, pasiūlymus, abipusis tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu ir pagarba.

Visos bendruomenės dėka vyrauja atvira ugdymosi ir kūrybos atmosfera. Tėvai yra nuolatiniai pagalbininkai ugdymo procese bei ugdomosios aplinkos kūrime, palaiko tradicijų puoselėjimą, vaikų sveikatos stiprinimą, aktyviai dalyvauja tradicinėse ir netradicinėse šventėse, parodose, popietėse, projektuose, pritaria vaikų ir pedagogų iniciatyvai.

Įstaigoje vaikas – pats svarbiausias asmuo, jam sudarytos visos sąlygos augti, skleistis, tobulėti. Kiekvienas vaikas priimamas kaip asmenybė, garantuojamos teisės ir galimybės augti sveikam, gyventi saugioje aplinkoje, būti mylimam ir jaustis vertingam. Tėvai (globėjai) ir seneliai visuomet laukiami grupėse, jie kviečiami dalyvauti kasdieninėje vaikų veikloje, šventėse, sportinėse varžybose, konkursuose bei kelionėse. Įstaiga užtikrina vaiko saugumą ir socializacijos tęstinumą tarp trijų svarbiausių ugdymo grandžių – ugdymo šeimoje, ikimokyklinėje įstaigoje ir mokykloje.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius pasirinkęs sveikos gyvensenos ugdymo kryptį. Pasirinktą ugdymo kryptį puoselėti padeda Kruopių miestelio bei seniūnijos apylinkių turtingas kraštovaizdis.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Kruopių pagrindinės mokyklos direktoriaus  įsakymu patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą “Pažinimo takeliu”. (Susipažinti su “Ikimokyklinio ugdymo programa”).

 

Archyvas