Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa

Veiksmų programa Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa
Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Projekto pavadinimas Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas
Projekto numeris 20KI-KS-17-1-01656-PR001
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018/03 – 2020/03
Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto tikslas, uždavinys – modernizuoti viešąją infrastruktūrą Kruopių miestelyje.
Siektini rezultatai Projekto įgyvendinimo metu siektina sutvarkyti viešąją sporto infrastruktūrą Kruopių miestelyje, įgyvendinus projektą bus pasiekta ši pridėtinė vertė: 1) padidėjęs modernizuotų teritorijų patrauklumas miestelio gyventojams; 2) pagerėjusi gyvenimo kokybė Kruopių miestelyje; 3) pagerintos sąlygos laisvalaikio ir poilsio veiklai; 4) padidėjęs gyventojų praleidimo lauke laikas; 5) padidėjęs gyventojų fizinis aktyvumas – geros sveikatos šaltinis; 6) padidėjęs organizuojamų renginių skaičius; 7) sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai.
Projekto vykdytojas Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla
Finansavimo šaltinis (-iai) Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšos; Savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto vertė (tūkst. Eur) 125
Paramos lėšos (tūkst. Eur) 97,2
Savivaldybės lėšos (tūkst. Eur) 27,8

2019 m. birželio 27 d. užbaigtas Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastuktūros sutvarkymo projektas. Šio projekto tikslas modernizuoti viešąją infrastuktūrą Kruopių miestelyje, didinti gyventojų fizinį aktyvumą bei siekiama, kad kuo daugiau laiko praleistų lauke.
Projekto metu atnaujinti bei įrengti nauji sporto treniruokliai, sutvarkytas stadiono bėgimo takas bei atnaujinta aktyvaus sporto zona, kurioje galima žaisti krepšinį, tinklinį ar tenisą.
Projektas finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (97,2 tūkst. eurų) bei Akmenės rajono savivaldybės biudžeto (27,8 tūkst. eurų).

Archyvas