Mokyklos istorija

1804 metais Kruopiuose špitolėje (seniau taip vadino prieglaudos namus prie bažnyčios) darbą pradėjo parapinė mokykla. Joje mokėsi 11 berniukų ir 1 mergaitė. Mokoma buvo lietuvių ir lenkų kalbomis. Mokymo programos nebuvo. Svarbiausias mokyklos uždavinys buvo pamokyti skaityti, rašyti ir įsisąmoninti katalikų tikėjimą.

1923 metais atidaryta nauja mokykla, kurioje mokėsi 196 mokiniai: 185 lietuviai, 2 lenkai, 9 latviai. Pamokos vykdavo nuo 9 iki 15 valandos ir tęsėsi 50 minučių. Veikė 4 skyriai. Pastačius naują mokyklą, pagerėjo darbo sąlygos. Pirmame aukšte buvo garo mašinos modelis, elektros mašinėlė ir kitos priemonės. Įrengtas darbų kabinetas buvo geriausias tarp kaimo pradinių mokyklų kabinetų. Tuo metu mokytojais dirbo J. Laurinaitis, S. Čepas, A. Gražinis, O. Jankauskaitė.

1935 metais mokykloje jau buvo 5 skyriai. Mokoma tikybos, gimtosios kalbos, skaičiavimo, tėvynės pažinimo, istorijos, geografijos, gamtos mokslų pradmenų, dailės ir rankų darbelių, muzikos ir dainavimo, kūno kultūros.

Karo metais mokykloje šeimininkavo tai rusai, tai vokiečiai. Vokiečių kariai mokyklą sudegino.

Po karo mokykla neturėjo pastovaus pastato. Ji buvo kilnojama iš vienos vietos į kitą.

Nuo 1954 metų mokyklos patalpos – buvęs valsčiaus mūrinis namas, buvusi vaistinė.

Mokyklai vadovavo direktorius Aleksas Rakauskas, pavaduotoja Antanina Ulytė, mokytojavo Petras Dijokas, Salomėja Dijokienė, Vincenta Džiugytė, Stefanija Eivaitė ir kt. Darbo sąlygos buvo sunkios: trūko kabinetų, mokytojų kambario. Sporto salė žiemą – nedidelis mokyklos koridorius.

1957 metais išleista pirmoji vidurinės mokyklos abiturientų laida. Mokykloje vyko ne tik mokomasis darbas. Leidžiami sienlaikraščiai „Tarybinis moksleivis“, „Sprigtas“, „Foto vitrina“, „Jaunasis technikas“, „Jaunasis sportininkas“ ir kt. Susikūrė mokytojų ir kitų kruopiškių šokių būrelis, choras, ansamblis, duetai. Sporto salės nebuvo, tačiau mokinių sportiniai laimėjimai buvo geri. Mokytoja Ona Lašaitė skiepijo meilę literatūrai ir gimtajam kraštui, plėtojo kraštotyrinį darbą, vadovavo kraštotyros, turizmo būreliams, organizavo varžybas.

Patalpoms apipavidalinti iš mokytojų ir mokinių sudarytos „meistrų-menininkų“ brigados, kurios mokyklos dirbtuvėse gamino stendus, sienlaikraščius.

1959-1960 mokslo metais įvedamas profiliuotas gamybinis mokymas vyresnėse klasėse, pradedant devinta. Gamybinį mokymą dėstė agronomas Algimantas Jurevičius. Mokyklai priklausė bendrabutis, kuriame gyveno apie 70 mokinių.

Tuo metu labai daug dėmesio buvo skiriama saviveiklai. Susikūrė kaimo kapela. Rajono kaimo kapelų apžiūroje ji užėmė pirmąją vietą. Gautas dovanų fotoaparatas buvo mokyklos fotobūrelio pradžia. Tautinių šokių kolektyvai paruošė gausų repertuarą, dalyvavo rajono apžiūrose, dainų šventėse ir seniūnijos renginiuose. Buvo rengiamos daugiakovės varžybos, karinis sportinis žaidimas „Ereliukai“, „Žaibas“. Mokykloje veikė būrelis „Jaunasis šaulys“.

1962 m. mokyklos direktore paskirta R. Gailiušaitė-Dapšienė (1962-1970).

Mokykloje kūrėsi spaliukų, pionierių, komjaunimo organizacijos. Jų pareiga buvo budėti mokykloje, rinkti makulatūrą ir metalo laužą, rengti popietes, mokančias pareigingumo, pilietiškumo.

Tobulėjantis mokymo procesas reikalavo ir geresnės mokymo bazės. 1964 metais prie mokyklos pastato pristatomas dviejų aukštų priestatas, suprojektuotas antras priestatas, kuriame planuojama įrengti mokymo dirbtuves, valgyklą, sporto salę. Dėl lėšų stokos antrasis priestatas pastatytas tik 1978 metais. Mokyklai tuo metu vadovavo Romualda Petrikauskienė (1977-1984).

1984-1991 metais, vadovaujant direktoriui J. Laurinkui, mokyklos fojė papuošta sienine tapyba, pertvarkytas mokytojų kambarys. Darbiniam mokymui pagerinti ūkio mechaninėse dirbtuvėse įrengta profiliuoto mokymo klasė.

1995-2010 metais mokyklai vadovavo Jonas Stanevičius. Tuo metu mokykla įsigijo pirmąjį kompiuterį, įrengtas internetas, nupirktas spausdintuvas, kopijuoklis. Mokyklos nueitą 200 metų kelią liudija rajono vidurinių mokyklų technologijos ir piešimo mokytojų A. Adomaičio, V. Butkaus, J. Činkos, V. Daugmaudžio, V. Rimkevičiaus išskobtas ąžuolas. Stogastulpyje išskobti žodžiai „Čia prasideda kelias į gyvenimą“ ir skaičiai 1804-2004.

Gražus būrys buvusių mokinių vėl sugrįžo į mokyklą savęs išdalinti savo kraštui. Tai mokytojai S. Eivaitė-Dimavičienė, V. Gradeckas, R. Gramovičiūtė, D. Kachabrišvili, A. Kovėrienė, B. Petrylaitė, R. Petrikauskienė, V. Petrikauskas, L. Povilaitytė, H. Povilaitienė, O. Šukytė,O. Kalinauskaitė, I. Rauckienė, R. Bužinskienė, D. Lunkevičienė.

Archyvas