„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Kruopių pagrindinė mokykla dalyvauja  Europos Sąjungos fondų investicijų projekte  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –  23 550 880,43 eurų.

Projekto trukmė – 48 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.).

Veikla ir rezultatai 

Veikla „Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas“ pasibaigė.  672 šalies mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programas, ir 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo I pakopos programas,  pristatytos visos projekte numatytos mokymo priemonės ir įranga.

Veikla „Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas“ pasibaigė.  Parengta metodinė medžiaga mokytojams: sukurti pamokų veiklų 120 aprašų ir video medžiaga (27  aprašai 1-4 kl. gamtos pažinimo dalykui ir 93 aprašai  5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo,  technologijų ir integruotų informacinių technologijų bei matematikos dalykams), kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

Projekto įgyvendinimo metu Kruopių pagrindinė mokykla  aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga. Modernios priemonės naudojamos 1–4 kl. pasaulio pažinimo pamokose, neformaliojo ugdymo metu. Moderni gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios ir praktinės veiklos aplinka skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, gerina ugdymo kokybę ir pasiekimus.”

Mokykloje įrengta atskira patalpa prieinama visiems pradinių klasių mokytojams. Šioje patalpoje mokytojai ne tik randa priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalintis patirtimi.

Pradinukai su dideliu susidomėjimu ne kartą jau lankėsi laboratorijoje, atliko įvairius bandymus ir naudojosi įvairiais prietaisais, ,,kraustė‘‘ gamtamokslinę spintą: tyrinėjo bestuburius – vyko pažintis su šliužu ir sraigėmis, susipažino su mikroskopu – prietaisu, leidžiančiu pamatyti ląstelę bei atliko kitus tyrimus. Mokiniai jau išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis. Naudojosi skirtingais ilgio matavimo prietaisais, matavo žingsnio ilgį. Naudodamiesi termometrais tyrinėjo ar visur patalpoje vienoda temperatūra, matavo kintančią vandens temperatūrą. Tyrinėjo  ledo, magneto savybes. Atliko medžiagų tirpumo tyrimą, skystos medžiagos spalvos atradimą, orientavimasis aplinkoje pagal kompasą, vandens būsenos kitimas, tyrinėjo  naudodamiesi padidinimo stiklu. Išsiaiškino, kokios medžiagos geri elektros laidininkai, kurios – blogi.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:
https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/
https://www.nsa.smm.lt

Archyvas