Apie darbo vietas

Skelbiamas konkursas  Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti
Švietimo įstaigos pavadinimas: Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla
Pareigybės pavadinimas: Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos direktorius
DAUGIAU ČIA


Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga; Papilės g. 14, LT-85213, Kruopiai; kodas 190448876) skelbia konkursą  vyr. buhalterio pareigoms užimti  (darbuotojo dirbančio  1 etatu,  lygis – A2). Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 2. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį su buhalterija susijusioje srityje;
 3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Švietimo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigos planavimą, organizavimą ir vykdymą, švietimo įstaigos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 4. žinoti švietimo politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant Mokyklos veiklą;
 5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 6. gebėti savo darbe taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), rengia duomenis į VSAKIS bei teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir kt.;

Papildomi reikalavimai: atsakingumas, pareigingumas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Užpildytą pretendento anketą. (čia).
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Dokumentai priimami nuo 2021 m. vasario 2 d. iki 2021 m. vasario 25 d. Kruopių pagrindinėje mokykloje, el. paštu: kruopiumokykla@gmail.com              

Telefonai pasiteirauti 8-670-03652; 8-425-43721.

Archyvas